لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BPARAMETERCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BPARAMETERCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگ پارامترها را در Block Editor تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 170

مقادیر معتبر شامل BYLAYER ، BYBLOCK و یک عدد صحیح از 1 تا 255 است.

مقادیر معتبر برای True Colors رشته ای از اعداد صحیح است که هر یک از 1 تا 255 با کاما از هم جدا می شوند و مقدم بر RGB هستند. تنظیمات True Color به شرح زیر وارد می شود:

RGB: 000،000،000