لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BLOOKUPTABLE در اتوکد

BLOOKUPTABLE (فرمان)

یک جدول جستجو برای تعریف بلوک پویا را نشان می دهد یا ایجاد می کند. هنگامی که یک عمل جستجو بر روی پارامتر جستجوگر اعمال می شود ، کادر گفتگوی جدول ویژگی جستجو به طور خودکار نمایش داده می شود. اگر یک جدول از قبل برای عملکرد جستجو تعریف شده باشد ، آن جدول در کادر گفتگو نمایش داده می شود .

توجه: هنگامی که متغیر سیستم BACTIONBARMODE روی 1 تنظیم شده است ، دستور BLOOKUPTABLE غیرفعال است .

BLOOKUPTABLE (Command)

Displays or creates a lookup table for a dynamic block definition.

When a lookup action is applied to a lookup parameter, the Property Lookup Table
dialog box is automatically displayed.

If a table is already defined for the lookup action, then that table is displayed
in the dialog box.

NOTE:The BLOOKUPTABLE command is disabled when the BACTIONBARMODE system variable is set
to 1.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.