لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BDEPENDENCYHIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BDEPENDENCYHIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنتر می کند که هنگامی که یک پارامتر ، action یا گره در ویرایشگر بلوک انتخاب می شود ، اشیاء dependent را هایلایت شوند یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

مشخص می کند که اشیاء وابسته هایلایت نمی شوند

1

مشخص می کند که اشیاء وابسته هایلایت می شوند

اشیاء وابسته را با اثر هاله نمایش می دهد.