لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BATTMAN در اتوکد

BATTMAN (فرمان)

ویژگی های یک تعریف بلوک انتخاب شده را مدیریت می کند.

علامت

Block Attribute Manager نمایش داده می شود.

اگر ترسیم فعلی حاوی هیچ بلوکی با ویژگی نیست ، پیامی نمایش داده می شود.

این دستور کلیه خصوصیات ویژگی ها و تنظیمات تعریف بلوک انتخاب شده را کنترل می کند. هرگونه تغییر در صفات در تعریف بلوک در منابع بلاک منعکس می شود.

BATTMAN (Command)

Manages the attributes for a selected block definition.

Find

The Block Attribute Manager is displayed.

If the current drawing does not contain any blocks with attributes, a message is displayed.

This command controls all attribute properties and settings of a selected block definition.
Any changes to the attributes in a block definition are reflected in the block references.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.