لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BACTIONBARMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BACTIONBARMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که آیا action bars یا اشیاء legacy action در Block Editor نمایش داده شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

اشیاء legacy action در Block Editor نمایش داده می شوند.

1

action bars در Block Editor نمایش داده می شوند.

توجه: وقتی متغیر سیستم BACTIONBARMODE روی 1 تنظیم شده است ، دستورات BACTIONSET ، BASSOCIATE و BLOOKUPTABLE غیرفعال می شوند.