دستور BACTIONBARMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BACTIONBARMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که آیا action bars یا اشیاء legacy action در Block Editor نمایش داده شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

اشیاء legacy action در Block Editor نمایش داده می شوند.

1

action bars در Block Editor نمایش داده می شوند.

توجه: وقتی متغیر سیستم BACTIONBARMODE روی 1 تنظیم شده است ، دستورات BACTIONSET ، BASSOCIATE و BLOOKUPTABLE غیرفعال می شوند.