لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BACKGROUNDPLOT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BACKGROUNDPLOT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا طرح پس زمینه برای طرح و انتشار روشن است یا خاموش .

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

به طور پیش فرض ، طرح زمینه برای طرح و برای انتشار خاموش است.

مقدار

طرح

انتشار

0

پیش زمینه

پیش زمینه

1

زمینه

پیش زمینه

2

پیش زمینه

زمینه

3

زمینه

زمینه

هنگامی که -PLOT ، PLOT ، -PUBLISH و PUBLISH در یک اسکریپت (فایل SCR) استفاده می شوند ، مقدار متغیر سیستم BACKGROUNDPLOT نادیده گرفته می شود و -PLOT ، PLOT ، -PUBLISH و PUBLISH در پیش زمینه پردازش می شوند.