لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور AUTOMATICPUB (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AUTOMATICPUB (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که فایل های الکترونیکی (DWF / PDF) هنگام ذخیره یا بستن نقشه ها (DWG) به طور خودکار ایجاد شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

0

هنگام ذخیره یا بسته شدن یک نقشه ، انتشار خودکار را برای فایل های DWF / PDF خاموش می کند

1

انتشار را به صورت خودکار در پرونده های DWF / PDF روشن می کند وقتی یک نقشه ذخیره یا بسته می شود

فرمان AUTOPUBLISH گزینه های اضافی را کنترل می کند.