لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور AUTODWFPUBLISH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AUTODWFPUBLISH (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که فایل های DWF (طراحی وب قالب) با ذخیره کردن یا بستن نقشه ها (DWG) به طور خودکار ایجاد شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

هنگام ذخیره یا بسته شدن یک نقشه ، انتشار خودکار را برای فایل های DWF خاموش می کند

1

هنگام ذخیره یا بسته شدن ، ترسیم خودکار انتشار به پرونده های DWF را روشن می کند.

فرمان AUTOPUBLISH گزینه های اضافی را کنترل می کند.

توجه داشته باشید:این دستور در نسخه بعدی حذف خواهد شد.