لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور AUPREC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AUPREC (متغیر سیستم) در اتوکد

دقت صفحه نمایش را برای واحدهای زاویه ای و مختصات در اتوکد تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

با این وجود ، دقت داخلی مقادیر و مختصات زاویه ای ، صرف نظر از دقت صفحه نمایش ، همیشه حفظ می شود. AUPREC روی دقت صفحه نمایش متن ابعاد تأثیر نمی گذارد (به DIMSTYLE مراجعه کنید).

مقادیر معتبر صحیح از 0 تا 8 هستند.