لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور AUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد

واحد ها را برای زاویه ها در اتوکد تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

درجه های اعشاری (Decimal degrees)

1

درجه / دقیقه / ثانیه (Degrees/minutes/seconds)

2

گرادیان ها (Gradians)

3

رادیان ها (Radians)

4

واحدهای نقشه بردار (Surveyor’s units)