لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور AUDITCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AUDITCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که AUDIT پرونده گزارش (ADT) ایجاد کند یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

از ایجاد فایل های ADT جلوگیری می کند

1

فایلهای ADT را ایجاد می کند