لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ATTREQ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ATTREQ (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند INSERT هنگام تنظیم بلوک از تنظیمات attribute پیش فرض استفاده کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

پیش فرض مقادیر همه attributes ها را فرض می کند

1

نوارها یا کادر محاوره ای برای مقادیر attributes را روشن می کند ، همانطور که توسط ATTDIA مشخص شده است