لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ATTMULTI (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ATTMULTI (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا می توان اتریب های چند خطی (multiline attributes) ایجاد کرد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

تمام روشهای دسترسی را برای ایجاد اتریب های چند خطی خاموش می کند. آنها هنوز هم می توانند مشاهده و ویرایش شوند.

1

تمام روش های دسترسی را برای ایجاد اتریب های چند خطی روشن می کند.