لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ATTIPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ATTIPE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که نوار ابزار قالب بندی متن با ویرایشگر داخلی برای اصلاح multiline attributes نمایش داده می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

نوار ابزار خلاصه متن قالب بندی را با ویرایشگر داخلی نشان می دهد

1

نوار ابزار کامل قالب بندی متن را با ویرایشگر داخلی نشان می دهد

هنگام اصلاح ویژگی های چند خطی برای بهترین سازگاری با نسخه های محصول قبل از سال 2008 ، از نوار ابزار خلاصه متن قالب بندی با ویرایشگر داخلی استفاده کنید.