لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ARRAYCLASSIC در اتوکد

ARRAYCLASSIC (فرمان)

آرایه ها را با استفاده از پنجره آرایه ها ایجاد می کند. با استفاده از دستور ARRAYCLASSIC پنجره ای نمایش داده می شود که می توان هر یک از پارامتر های ایجاد اشکال با استفاده از آرایه (ایجاد اشکال غیر آرایه ای ساده) را در آن مشاهده کرد.

کادر گفتگوی Array نمایش داده می شود. شما می توانید کپی از اشیاء را در یک آرایه مستطیل یا قطبی به طور منظم با فاصله ایجاد کنید.

توجه: این کادر محاوره ای از ارتباط زنجیره ای یا آرایه های مسیر پشتیبانی نمی کند. برای استفاده از این ویژگی ها، موجود در روبان، از دستور ARRAY استفاده کنید.

 

ARRAYCLASSIC (Command)

Creates arrays using the legacy dialog box.

The Array dialog box is displayed. You can create copies of objects in a regularly
spaced rectangular or polar array.

NOTE:This legacy dialog box does not support array associativity or path arrays. To use
these features, available on the ribbon, use the ARRAY command.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.