لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور -ARCHIVE در اتوکد

-ARCHIVE (فرمان)

همان دستور ARCHIVE است با این تفاوت که پنجره مربوط به این دستور بالا نمی آید و با استفاده از خط فرمان می توان کارهای این دستور را انجام داد.

از خط فرمان، پرونده های تنظیم شده برگه فعلی را برای ذخیره سازی، بسته بندی می کنید.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

Sheet set name (نام مجموعه برگه)

یک برگه تعیین شده برای استفاده از بسته بایگانی را مشخص می کند. این گزینه فقط در صورت باز بودن مجموعه برگه در دسترس است.

Create archive package (بسته بایگانی ایجاد کنید):
بسته بایگانی شده را از مجموعه برگه مشخص شده ایجاد می کند.
Report only (فقط گزارش دهید):

کادر گفتگوی File Save را باز می کند ، که در آن می توانید مکانی را برای ذخیره یک گزارش گزارش تعیین کنید. توجه داشته باشید که یک پرونده گزارش به طور خودکار با تمام بسته های بایگانی تولید شده همراه است. با انتخاب گزینه Save As ، می توانید یک نسخه اضافی از یک فایل گزارش را برای اهداف مرجع ذخیره کنید.

?

لیستی از مجموعه های ورق مربوط به نقشه فعلی را نشان می دهد.

-ARCHIVE (Command)

From the command prompt, packages the current sheet set files for storage.

The following prompts are displayed.

Sheet set name

Specifies a sheet set to use for the archive package. This option is available only
when a sheet set is open.

Create archive package

Creates the archive package from the specified sheet set.

Report only

Opens a File Save dialog box, in which you can specify a location in which to save
a report file. Note that a report file is automatically included with all archive
packages that you generate; by choosing Save As, you can save an additional copy of
a report file for reference purposes.

?

Displays a list of sheet sets associated with the current drawing.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.