لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور APPLYGLOBALOPACITIES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور APPLYGLOBALOPACITIES (متغیر سیستم) در اتوکد

تنظیمات شفافیت را برای همه پالت ها اعمال می کند.

نوع: سویچ
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

تنظیمات شفافیت خاموش است

1

تنظیمات شفافیت روشن است

این متغیر سیستمی تنظیمات پیش فرض را برای کادر گفتگوی شفافیت در همه پالت ها اعمال می کند.