لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور APPAUTOLOAD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور APPAUTOLOAD (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام بارگیری برنامه های افزونه کنترل می شود.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 14

0

برنامه های افزونه را هیچ گاه بارگیری نکند

1

هنگام بارگیری برنامه های افزونه ، همه پیام ها را نمایش می دهد

2

برنامه های افزونه را در هنگام راه اندازی بارگیری می کند

4

برنامه های افزونه را هنگام باز شدن نقشه جدید بارگیری کند

8

برنامه های افزونه را هنگام ظاهر شدن در پوشه افزونه ها بارگذاری کند