لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ANNOMONITOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ANNOMONITOR (متغیر سیستم) در اتوکد

مانیتور annotation را روشن یا خاموش می کند. هنگامی که مانیتور annotation روشن است ، با قرار دادن نشان بر روی آنها ، همه یادداشتهای غیر انجمن (non-associative) را پرچم گذاری می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: -2

1 ، 2

مانیتور annotation روشن است.

0 ، -1

مانیتور annotation خاموش است.

-2

مانیتور annotation برای همه نقشه ها خاموش است. با این حال ، با ویرایش و به روز رسانی مدل اگر نمایش نقشه تغییر کند ، مانیتور annotation به طور خودکار روشن می شود (نشان دهنده = 2).

annomonitor = -2 برابر است با مانیتور annotation که برای نقشه های اسناد مدل در نظر گرفته شده است ، در حالی که برای سایر نقشه ها خاموش است.