لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ANNOALLVISIBLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ANNOALLVISIBLE (متغیر سیستم) در اتوکد

اشیاء annotative را که از مقیاس annotation فعلی پشتیبانی نمی کنند ، مخفی یا نمایش می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

فقط اشیاء annotative که از مقیاس annotation فعلی پشتیبانی می کنند نمایش داده می شوند

1

همه اشیاء annotative نمایش داده می شوند

تنظیم ANNOALLVISIBLE به صورت جداگانه برای فضای مدل و هر یک از layout ها ذخیره می شود.

توجه: وقتی ANNOALLVISIBLE روی 1 تنظیم شده است ، اشیاء annotative که از بیش از یک مقیاس پشتیبانی می کنند ، فقط یک نمایه مقیاس را نشان می دهند.