دستور ANGDIR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ANGDIR (متغیر سیستم) در اتوکد

جهت زاویه های مثبت را در اتوکد تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

مقادیر زاویه از زاویه 0 نسبت به جهت یابی UCS فعلی اندازه گیری می شود.

0 پادساعت گرد
1 ساعت گرد