لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ANGBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ANGBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه پایه صفر (0) را با توجه به UCS فعلی تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000