دستور ACTUI (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ACTUI (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل پانل Action Recorder را هنگام ضبط و پخش ماکرو کنترل می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 6

0

در ضبط یا پخش مجدد یک ماکرو اکشن ، هیچ تغییری در پنل Action Recorder ایجاد نمی شود

1

پانل ضبط کننده ضبط در هنگام پخش گسترش می یابد

2

پانل ضبط اکشن هنگام ضبط گسترش یافته است

4

پس از اتمام ضبط ، یک نام و توضیحات مربوط به ماکرو اکشن سریعاً اعلان کنید