دستور ACADPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ACADPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیرهای جستجوی فایل پشتیبانی را مشخص کرده در کادر محاوره ای نمایش می دهد (فقط خواندنی).

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است

مسیرهای پشتیبانی فایل جستجو در متغیر محیطی سیستم عامل ACAD ذخیره می شوند. علاوه بر کادر محاوره ای گزینه ها ، می توانید برای دسترسی به این مسیرهای جستجو از توابع AutoLISP ، getenv و setenv استفاده کنید. به عنوان مثال ، از داخل روال AutoLISP یا از قسمت Command ، می توانید از (getenv “ACAD”) برای لیست مسیرهای جستجوی فایل پشتیبانی استفاده کنید.