لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ACADLSPASDOC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ACADLSPASDOC (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که فایل acad.lsp در هر نقشه ای که باز می شود، بارگذاری گردد و یا فقط در اولین نقشه ای که باز شده است بار گذاری گردد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0 ، ممکن است توسط یک مدیر CAD قفل شود

0

فایل acad.lsp را تنها در اولین نقشه بار گذاری می کند

1

فایلacad.lsp را در هر نقشه ای که باز می شود بار گزاری می کند