لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Cleaning-and-Checking-3D-Solids

درباره تمیز کردن و بررسی جامدات سه بعدی

صورت ها ، لبه ها و راس های ریشه دار را از یک جامد سه بعدی جدا کنید و صحت 3D جامد را بررسی کنید.

می توانید لبه ها یا قائم هایی را که دارای تعریف یکسان یا سطح یکسانی هستند ، حذف کنید. این عمل صورتهای مجاور را ادغام می کند و کلیه لبه های زائد و لبه های بلااستفاده را حذف می کند.

اشیاء جامد سه بعدی واقعی دارای خواص ، حجم و جرم هستند که توسط اشیاء ایجاد شده با ضخامت یا سطوح بسته به اشتراک گذاشته نمی شوند. با تأیید اینکه آیا آن را به عنوان “3D Solid” در پالت Properties ذکر کرده اید می توانید بررسی کنید که آیا یک شیء یک 3D جامد است. همچنین می توانید از SOLIDEDIT برای بررسی اینکه آیا یک جسم جامد یک شیء جامد سه بعدی معتبر است یا خیر استفاده کنید.