لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Circles

درباره حلقه‌ها

برای ایجاد حلقه‌ها ، می توانید ترکیبات مختلفی از مرکز ، شعاع ، قطر ، نقاط در محیط و نقاط روی اشیاء دیگر را مشخص کنید.

می توانید حلقه‌ها را از چند طریق ایجاد کنید. روش پیش فرض تعیین مرکز و شعاع است. سه روش دیگر برای ترسیم یک دایره در تصویر نشان داده شده است.

یک مماس دایره ای را به سایر اشیاء رسم کنید

نقطه مماس ، نقطه ای است که یک شی بدون اینکه آن را درگیر کند ، به یک شی دیگر لمس می کند. برای ایجاد دایره ای که برای سایر اشیاء مماس باشد ، اشیاء را انتخاب کرده و شعاع دایره را مشخص کنید. در تصاویر زیر ، دایره جسورانه همان کشیده شده است و نقاط 1 و 2 اشیایی را که مماس است انتخاب می کنند.

برای ایجاد یک مماس دایره در سه نقطه ، snaps شیء در حال اجرا را روی Tangent قرار دهید و از روش سه نقطه برای ایجاد دایره استفاده کنید.