لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Changing-the-Properties-of-a-Control-VBA

درباره تغییر خصوصیات یک کنترل (VBA)

خواص ویژگی های مختلف کنترل مانند اندازه ، شکل ، رنگ ، برچسب و مقادیر پیش فرض آن را کنترل می کنند.

با استفاده از پنجره Properties می توانید خواص کنترل را در حالت طراحی تنظیم کنید.