لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Changing-Camera-Properties

درباره تغییر ویژگی های دوربین

می توانید طول لنز دوربین را تغییر دهید ، صفحه های بریدگی جلو و عقب آن را تغییر دهید ، یک دوربین را نام ببرید و نمایشگر کلیه دوربین ها را به صورت نقاشی روشن یا خاموش کنید.

هنگام انتخاب یک دوربین ، کادر گفتگوی Camera Preview برای نمایش نمای دوربین باز می شود.

چندین روش برای تغییر تنظیمات دوربین وجود دارد:

  • برای تغییر اندازه یا جابجایی طول لنز یا میدان دید ، بر روی دکمه کلیک کرده و بکشید.
  • برای وارد کردن مقادیر مختصات X ، Y ، Z از راهنمای ابزار Dynamic Input استفاده کنید .
  • ویژگی های دوربین را در پالت ویژگی های دوربین اصلاح کنید.