لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Blending-Surfaces

درباره ترکیب سطوح

یک سطح انتقال بین دو سطح یا جامد موجود ایجاد کنید.

هنگام مخلوط کردن سطوح (SURFBLEND) ، می توانید پیوستگی سطح و بزرگی برآمدگی برای لبه های شروع و انتها را مشخص کنید.