لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Autodesk-Content-Service-System-Requirements

درباره مورد نیاز سیستم سرویس محتوا Autodesk

سرویس محتوا Autodesk با این سیستم عامل ها کار می کند.

  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard یا Enterprise (32 بیتی و 64 بیتی) Service Pack 2 (R2) یا بالاتر
  • Microsoft Windows Server 2008 Standard (32 بیتی یا 64 بیتی) Service Pack 2 (R2) یا بالاتر
  • Microsoft Windows Server 2008 برای مشاغل کوچک (32 بیتی یا 64 بیتی) Service Pack 2 (R2) یا بالاتر
  • مایکروسافت ویندوز 7