لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Assigning-Fonts-to-Text-Styles

درباره اختصاص قلم به سبک متن

یک قلم تنها با بیش از یک سبک متنی قابل استفاده است. اگر شرکت شما دارای یک فونت استاندارد است ، می توانید سایر تنظیمات سبک متن را تغییر دهید تا مجموعه ای از سبک های متنی را ایجاد کنید که از این قلم استاندارد به روش های مختلف استفاده می کنند.

تصویر زیر همان فونت را که توسط سبک های متنی مختلف استفاده می شود نشان می دهد که از تنظیمات مختلف محاسبه برای تعریف شیب متن استفاده می کنند.