لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Arrays

درباره آرایه ها

نسخه هایی از اشیاء مرتب شده در الگویی به نام آرایه ایجاد کنید.

سه نوع آرایه وجود دارد:

  • مستطیل شکل
  • مسیر
  • قطبی

ارتباط انجمن آرایه را کنترل کنید

انجمن گرایی به شما امکان می دهد تا با حفظ روابط بین موارد ، به سرعت تغییرات را در سراسر مجموعه پخش کنید. آرایه ها می توانند به صورت انجمنی یا غیر همکار باشند.

  • انجمنی . موارد در یک شیء آرایه ای واحد ، مشابه بلوک موجود است. ویژگی های شیء آرایه مانند فاصله یا تعداد موارد را ویرایش کنید. ویژگی های مورد را نادیده بگیرید یا اشیاء منبع آن را جایگزین کنید. اشیاء منبع مورد را ویرایش کنید تا همه مواردی را که به آن اشیاء منبع مراجعه می کنند تغییر دهید.
  • غیر همکار موارد موجود در آرایه به عنوان اشیاء مستقل ایجاد می شوند. تغییرات در یک مورد روی موارد دیگر تأثیر نمی گذارد.