لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Applying-Dimension-Styles

درباره اعمال سبک های ابعادی

می توانید سبک های بعد را بصورت جداگانه یا با تغییر تنظیمات فعلی تغییر دهید.

در بیشتر موارد ، یک بعد جدید از سبک بعد فعلی ارث می برد. برای تغییر آن ، می توانید سبک بعد فعلی را تغییر دهید یا سبک ابعاد Overrides را تنظیم کنید.

برخی از انواع بعد ، مانند ابعاد مداوم و پایه از سبک ابعاد مرتبط خود استفاده می کنند. برای تغییر پیش فرض برای استفاده از سبک بعد فعلی ، از DIMCONTINUEMODE استفاده کنید.

وقتی خصوصیات یک سبک ابعاد را ویرایش می کنید ، می توانید ابعادی را که قبلاً از آن سبک استفاده می کنند ، بروزرسانی کنید. در صورت لزوم ، می توانید یک سبک بعد موجود را بازیابی کنید و یا سبک بعد فعلی ، از جمله هر سبکی ابعاد ابعاد ، را در ابعاد انتخاب شده اعمال کنید.