لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Analyzing-the-Curvature-of-NURBS-Surfaces

درباره تجزیه و تحلیل منحنی سطوح NURBS

شیب رنگ را بر روی سطوح نشان می دهد تا مناطقی از انحنای زیاد ، کم و گاوی را ارزیابی کند.

شیب رنگ به شما امکان می دهد تا منحنی سطح گاوسی ، حداقل ، حداکثر و متوسط سطح U و V را تجسم کنید . رنگ ها انحنا را نشان می دهند:

  • سبز. حداکثر خمیدگی ، ارزش گاوسی مثبت (کاسه ای شکل)
  • آبی. حداقل خمیدگی ، مقدار بزرگ گاوسی (زین به شکل)
  • قرمز. میانگین انحنای ، مقدار صفر گاوسی (حداقل در یک جهت مسطح ، شامل هواپیماها ، سیلندرها و مخروط ها)

ابزار تجزیه و تحلیل انحنا تضمین می کند که مدل شما در یک محدوده مشخص باقی بماند.

توجه: ابزارهای آنالیز فقط در سبکهای بصری سه بعدی کار می کنند. آنها در 2D کار نمی کنند.