لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Analyzing-Draft-Angle

درباره تجزیه و تحلیل زاویه پیش نویس

ارزیابی می کند که آیا بخشی از مخروط کافی برای جلوگیری از قالب آن وجود دارد یا خیر.

اگر اشکال یا قطعاتی را ایجاد کنید که نیاز به قالب سازی دارند ، ابزار پیش نویس آنالیز ، ارزیابی می کند که آیا زاویه های پیش نویس در قسمت ، امکان حذف قسمت از قالب (بر اساس جهت کشش) را دارند. شما می توانید حداکثر و حداقل نیازهای زاویه را روی زبانه Draft Angle در کادر گفتگوی Analysis Options تنظیم کرده و سپس از تجزیه و تحلیل رنگ استفاده کنید تا ببینید چگونه مدل شرایط مورد نیاز را برآورده می کند.

توجه: ابزارهای آنالیز فقط در سبکهای بصری سه بعدی کار می کنند. آنها در 2D کار نمی کنند.