لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Aligning-Views-on-a-Layout

درباره تراز نمایها در یک چیدمان

می توانید عناصر ترسیم خود را با تراز کردن منظره در یک نمای صفحه با نمای در نمای دیگر ترتیب دهید.

برای ترازهای زاویه دار ، افقی و عمودی ، می توانید هر نمای چیدمان نسبت به مسافت تعریف شده توسط هندسه مدل-فضای نمایش داده شده حرکت دهید.

برای تنظیم نماهای روی یک طرح با دقت ، می توانید هندسه ساخت و ساز ایجاد کنید ، از ضربه محکم و ناگهانی اشیاء بر روی اشیاء فضایی مدل استفاده شده در نماهای طرح استفاده کنید ، یا از نوار وضعیت در یکی از وسایل تهیه پیش نویس استفاده کنید.