لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Aligning-the-UCS-Dynamically-With-Faces

درباره تراز کردن UCS به صورت پویا با چهره ها

با روشن بودن UCS پویا ، می توانید بطور موقت و اتوماتیک صفحه XY UCS را با صورت مسطح روی یک جامد سه بعدی ، یک عنصر مش مسطح یا یک بخش ابر نقطه ای مسطح در حین ایجاد یک شیء تراز کنید .

در حین فرمان ، می توانید UCS را با حرکت دادن مکان نما خود بر روی صورت مسطح از یک ابر سه بعدی یا نقطه ای به جای استفاده از دستور UCS ، بطور دینامیکی تراز کنید. پس از اتمام دستور ، UCS به محل و جهت گیری قبلی خود باز می گردد.

شما UCS را به صورت پویا با حرکت دادن مکان نما خود بر روی قسمت مسطح یا قسمت ابر نقطه به جای استفاده از دستور UCS تراز می کنید. پس از اتمام دستور ، UCS به محل و جهت گیری قبلی خود باز می گردد.

توجه: تراز پویا UCS اشیاء سطح مسطح یا هندسه 2D را تشخیص نمی دهد.