لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Adjusting-the-Plot-Offset-of-a-Layout

درباره تنظیم طرح افست یک طرح بندی

ناحیه قابل چاپ یک صفحه طراحی توسط دستگاه خروجی انتخاب شده تعریف شده و توسط خط شکسته در یک طرح نشان داده شده است.

افست طرح یک جبران مساحت نقشه را نسبت به گوشه سمت چپ پایین (مبدا) منطقه قابل چاپ یا لبه کاغذ مشخص می کند.

با وارد کردن یک مقدار مثبت یا منفی در جعبه های X و Y Offset می توانید هندسه را روی کاغذ جبران کنید. با این حال ، این ممکن است منجر به قطع منطقه نقشه شود.

اگر تصمیم گرفتید منطقه دیگری غیر از کل طرح را ترسیم کنید ، می توانید طرح را بر روی کاغذ نیز مرکز کنید.