لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Adding-Parameters-to-Dynamic-Blocks

درباره افزودن پارامترها به بلاک های پویا

پارامترها هندسی را که هنگام دستکاری در یک مرجع بلوک تحت تأثیر قرار می گیرد ، تعیین می کنند.

هنگامی که یک پارامتر را به یک تعریف بلوک پویا اضافه می کنید ، دستگیره ها در نقاط کلیدی پارامتر نمایش داده می شوند. نکات کلیدی قطعات پارامتری است که شما برای دستکاری مرجع بلوک از آن استفاده می کنید. به عنوان مثال ، یک پارامتر خطی دارای نقاط کلیدی در نقطه پایه و نقطه انتهایی خود است. می توانید فاصله پارامتر را از هر دو نقطه کلید دستکاری کنید.

می توانید اندازه و رنگ گرفتن را برای نمایش در بخش ویرایشگر مشخص کنید. این تنظیم بر اندازه و رنگ گرفتن در یک مرجع بلوک تأثیر نمی گذارد.