لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Adding-a-Jog-to-a-Linear-Dimension

درباره افزودن یک Jog به ابعاد خطی

خطوط Jog برای نشان دادن یک مقدار ابعاد استفاده می شود که اندازه گیری واقعی را در یک بعد خطی نشان نمی دهد. به طور معمول ، مقدار اندازه گیری واقعی ابعاد از مقدار نمایش داده شده کوچکتر است.

جگ از دو خط موازی و یک خط متقاطع تشکیل شده است که دو زاویه 40 درجه را تشکیل می دهد. ارتفاع جگی براساس متن متن تعریف شده برای سبک بعد (DIMTXT) ضرب شده با مقدار ضریب ارتفاع jog تعیین می شود ، که می تواند در برگه Dimension Style Manager ، Lines و Arrows تنظیم شود.

پس از افزودن یک گره به ابعاد خطی ، می توانید آن را با استفاده از گرفتن گرفتن قرار دهید. برای تغییر مجدد Jog ، بعد را انتخاب کرده و Grip را انتخاب کنید. گرفتن گیره به یک نقطه دیگر در امتداد خط بعد.