لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Load-a-Linetype

برای بارگذاری Linetype

  1. روی فهرست کشویی Linetype ، صفحه پنل خواص صفحه کلیک کنید .  پیدا کردن
  2. در لیست کشویی Linetype ، بر روی Other کلیک کنید.
  3. در کادر گفتگوی Linetype Manager ، روی بارگذاری کلیک کنید و یکی از روش های زیر را استفاده کنید:
    • در کادر محاوره بار یا بارگذاری مجدد Linetypes ، لاینتها را برای بارگذاری انتخاب کنید.
    • در کادر محاوره ای Load یا بارگذاری مجدد Linetypes ، روی File کلیک کنید تا یک فایل تعریف اضافی linetype (LIN) باز شود ، و لاینتپ ها را برای بارگیری انتخاب کنید.
  4. برای بستن هر کادر گفتگو ، تأیید را کلیک کنید.