لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Justify-Multiline-Text

برای توجیه متن چندخط

  1. روی برگه مشاهده گزینه Properties panel Palettes کلیک کنید  پیدا کردن
  2. شی متن متن را انتخاب کنید.
  3. در پالت Properties یکی از گزینه های Justification را انتخاب کنید.
  4. در خارج از پالت Properties کلیک کنید.