To-Create-a-Geometric-Tolerance-with-a-Leader

ایجاد یک تحمل هندسی با یک رهبر

  1. در قسمت فرمان ، رهبر را وارد کنید .
  2. نقطه شروع رهبر را مشخص کنید.
  3. نکته دوم رهبر را مشخص کنید.
  4. Enter را دو بار فشار دهید تا گزینه های Annotation را نمایش دهید.
  5. t (Tolerance) را وارد کنید ، و یک قاب کنترل ویژگی ایجاد کنید.قاب کنترل ویژگی به نقطه پایانی رهبر وصل شده است.