لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Create-a-Baseline-Dimension

برای ایجاد یک بعد پایه

  1. روی برگه Annotate Tab Dimensions panel Baseline کلیک کنید . پیدا کردنبطور پیش فرض ، منشأ آخرین بعد خطی یا زاویه ای ایجاد شده به عنوان اولین خط فرمت برای بعد پایه جدید استفاده می شود. از شما برای خط بعد دوم خواسته می شود.
  2. از یک ضربه محکم و ناگهانی شی استفاده کنید تا مبداء خط دوم فرمت را انتخاب کنید ، یا Enter را فشار دهید تا ابعادی به عنوان بعد پایه انتخاب شود.خط بعد دوم به طور خودکار در فاصله مشخص شده توسط گزینه Baseline Spacing در تب Dimension Style Manager ، تب Lines قرار دارد.
  3. برای مشخص کردن منشاء خط پسوند بعدی از یک ضربه محکم و ناگهانی شی استفاده کنید.
  4. در صورت لزوم به انتخاب مبداء خط الحاقی ادامه دهید.
  5. Enter را دوبار فشار دهید تا فرمان پایان یابد.