لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Create-Breaks-for-Multiple-Dimensions-or-Multileaders-Automatically

To Create Breaks for Multiple Dimensions or Multileaders Automatically

To Create Breaks for Multiple Dimensions or Multileaders Automatically

  1. Click Annotate tabDimensions panelBreak. Find
  2. Enter m (Multiple) and press Enter.
  3. Select the dimensions or multileaders to which to add the dimension breaks.
  4. Enter a (Auto) and press Enter.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.