To-Add-a-Time-Server-to-the-Time-Server-List

برای افزودن سرور زمان به لیست سرور زمان

  1. پرونده timesrvr.txt را پیدا کرده و باز کنید.timesrvr.txt فایل شامل سرور زمان در دسترس برای استفاده در هنگام ایجاد یک تمبر زمان برای یک امضای دیجیتال است.
  2. در پرونده timesrvr.txt ، سرویس زمانی را که می خواهید استفاده کنید اضافه کنید. از قالب زیر استفاده کنید:توضیحات (server_name)

    مثلا:

    موسسه ملی استاندارد و فناوری (time.nist.gov)

  3. پرونده را ذخیره کنید.
توجه: برای استفاده از پرونده ای غیر از timesrvr.txt ، تنظیم متغیر محیط ADSKSIGTIMESRVR (نه یک متغیر سیستم) را تغییر دهید.