لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYERSTATESAVE در اتوکد

LAYERSTATESAVE (فرمان)

کادر گفتگوی New Layer State to Save را نمایش می دهد ، جایی که می توانید نام و توضیحی برای یک حالت لایه جدید ارائه دهید.

علامت

کادر گفتگوی New Layer State to Save نمایش داده می شود. تنظیمات لایه فعلی را در یک نقشه به عنوان حالت لایه ذخیره می کند. سپس ایالات لایه ها می توانند برای استفاده در نقشه های دیگر ترمیم ، ویرایش ، واردات و صادرات شوند.

LAYERSTATESAVE (Command)

Displays the New Layer State to Save dialog box, where you can provide a name and
a description for a new layer state.

Find

The New Layer State to Save dialog box is displayed.

Saves the current layer settings in a drawing as a layer state. Layer states can then
be restored, edited, imported, and exported for use in other drawings.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.