لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ابزار پالت در اتوکد Palettes

دستورات ابزار پالت در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای کار با پالت های ابزار استفاده می شود.