لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات مربوط به سبک ها و زمینه ها متن در اتوکد (Text Styles and Fields)

دستورات مربوط به سبک ها و زمینه ها متن در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای استفاده از فیلدها و سبک ها در یادداشت های متنی و برچسب ها استفاده کنید.